24 Лютий 2021, 16:05

ПРО УЧАСТЬ В ІНТЕРНЕТ-СЕМІНАРІ «ЕКОЛОГІЧНА ПРОСВІТА УЧНІВ ЗАСОБАМИ ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ»


Відповідно до річного плану,  комунальний навчальний заклад «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради» проводить  інтернет-семінар «Екологічна просвіта учнів засобами шкільної бібліотеки» для шкільних бібліотекарів.

Для розгляду пропонуються такі питання:

1. Глобальна екологічна криза – її причини та наслідки.

2. Концепція екологічної освіти в Україні.

3. Інноваційні  форми бібліотечної  роботи, які допомагають вихованню творчих особистостей, розвитку екологічної культури сучасних учнів.

4. Активізація роботи бібліотеки з екологічної просвіти підростаючого покоління спільно з учасниками освітнього процесу.

5. Створення комплексної системи екологічної просвіти, формування екологічної культури дітей та учнівської молоді в умовах шкільної бібліотеки.

6. Екологія рідного краю.

Статті для участі в інтернет-семінарі просимо надіслати не пізніше 26 березня 2021 року на адресу:tatyana_rk@ukr.net

Вимоги до оформлення матеріалів:

-   назву файлу давати за прізвищем автора латинськими літерами (наприклад: Sydorenko);

-   шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1, абзац – 1 см, всі поля – 2 см, редактор Word;

-   обсяг статті  до 10 сторінок формату А-4;

-   назва матеріалу не повинна дублювати назву обраного питання;

-   на початку матеріалу вказати прізвище, ім’я, по батькові автора(ів), повну назву закладу освіти та написати анотацію матеріалу (2-3 речення - короткий виклад змісту статті);

-   список використаних джерел;

-   посилання на джерела – у квадратних дужках.

Підсумки інтернет-семінару та список учасників будуть розміщені на сайті комунального навчального закладу «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради» до 12 квітня 2021 року. Редколегія залишає за собою право відбору надісланих статей.

Рекомендаційний список літератури до інтернет семінару «Екологічна просвіта учнів засобами шкільної бібліотеки»

Екологічна політика держави

1. Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року: закон України від 21 груд. 2010 р. No 2818 // Урядовий кур’єр.–2011. –9 лют. (No 24).–Орієнтир.–No 6. – С. 9–13.

2. Про стратегічну екологічну оцінку: закон України від 22 берез. 

2018. No 2367 // Голос України. –2018. –11 квіт. (No 67).–С. 4–5.

3. Про оцінку впливу на довкілля: закон України від 23 трав. 

2017 р. No 2059: [зі змінами, внесеними згідно із Законом від 18.06.2020 р. No 733 ІХ] // Голос України.2017. –17 черв. (No 110. –С. 10-14.

Екологія та шкільна бібліотека

1.     Беспалько, Н. „Планета захворіла” : (ус. екол. журн. у 4 кл.) / Наталія Беспалько // Початк. шк. – 2019. – № 11. – С. 40–43.

2.     Борзенко, Н. Роль бібліотек у формуванні екологічного світогляду та активної життєвої позиції молоді / Н. Борзенко // Бібл. планета. – 2017. – № 2. – С. 20–22. 

3.     Гаврись, О. „Зупинимо сміттєву повінь” : вихов. захід з учнями ст. кл. / Ольга Гаврись // Шкіл. б-ка плюс. – 2014. – Квіт. (№ 7/8). – С. 9–13. 

4.     Гніпа, Н. М. Еколого-просвітницька діяльність шкільної бібліотеки / Н. М. Гніпа // Шкіл. бібліотекар. – 2020. – № 2. – С. 9–11.   

5.     Гриценко, В. В. Екологічна вистава „Дванадцять місяців” : [сценарій] / В. В. Гриценко, С. О. Задорожня // Мистецтво в шк.: музика, образотворче мистецтво, худож. культура. – 2019. – № 6. – С. 24–27. 

6.     Гриценко, В. В. Екологічна вистава „Царівна Несміяна” : [сценарій] / В. В. Гриценко, С. О. Задорожня // Мистецтво в шк.: музика, образотворче мистецтво, худож. культура. – 2019. – № 7. – С. 36–39.

7.     Екологія. Діти. Книга. : (кращі проекти екол.-прав. просвітництва серед користувачів-дітей, представлені на обл. конкурс-огляд район. та міських б-к для дітей). Вип. 1 / Полтав. обл. б-ка для дітей ім. Панаса Мирного ; [уклад. О. М. Тарасенко]. – Полтава : [б. в. ], 2012. – 101 с. – Текст видання представлено також в інтернеті: http://odb.poltava.ua/pdf/EKOLOG%D0%86Ja_ D%D0%86TI_KNIGA.pdf. 

8.     Екологоорієнтовна діяльність дитячих бібліотек (в рамках Року фізичного здоров’я та екології) : консультація / Нац. б-ка України для дітей ; [матеріал підгот. Ю. В. Осадча]. – Київ : [Нац. б-ка України для дітей ], 2013. – 20 с. – Додаток: Екол. календар : с. 18–19. – Текст видання представлено також в інтернеті: http://www.chl.kiev.ua/mbm/Book/View/107#page/1/mode/2up.

9.     Екологоорієнтовна діяльність дитячих бібліотек (в рамках Року фізичного здоров’я та екології) : консультація / Нац. б-ка України для дітей ; [матеріал підгот. Ю. В. Осадча]. – Київ : [Нац. б-ка України для дітей ], 2013. – 20 с. – Додаток: Екол. календар : с. 18–19. – Текст видання представлено також в інтернеті: http://www.chl.kiev.ua/mbm/Book/View/107#page/1/mode/2up.  Еколого-просвітницька діяльність бібліотек Кіровоградщини : бібліогр. покажч. / Комун. закл. „Обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д. І. Чижевського” ; уклад. Івахнюк Н. Г., ред. Козлова В. А. – Кропивницький : [б. в.], 2017. –16 с. – Текст видання представлено також в інтернеті: http://library.kr.ua/bibliograph/ekolohpokazhchyk.pdf. 

10.            Жосан, О. Е. Шкільний екологічний клуб у системі виховної роботи / О. Е. Жосан // Вихов. робота в шк. – 2010. – № 2. – С. 10–16.

11.            Зніщенко, М. П. „Історичний лікбез”, „Екологічний портал” як складова змісту бібліотечної роботи з дітьми Київської обласної бібліотеки для дітей на сучасному етапі / Микола Павлович Зніщенко // Бібліотека: місце традицій, простір інновацій : матеріали круглого столу, присвяч. 55-річчю наук. б-ки Київ. нац. ун-ту культури і мистецтв, Київ, 30 листоп. 2018 р. / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Наук. б-ка. – Київ : Видавн. центр КНУКіМ, 2018. – С. 37–41. – Бібліогр.: 9 назв. – Текст статті представлено також в інтернеті: http://lib.knukim.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/Biblioteka-mistse-traditsiy.pdf. 

12.             Іщенко, Т. Збережемо природу рідного краю : екол. година / Тетяна Іщенко // Початк. шк. – 2011. – № 3. – С. 18–20. 

13.            Когут, В. О. Шкільна бібліотека як осередок краєзнавчого та екологічного виховання / В. О. Когут // Шкіл. б-ка плюс. – 2008. – Листоп. (№ 21/22). – С. 26–28. – Бібліогр.: с. 28. 

14.            Листовская, Э. И. Интегрированная деятельность учителя биологии и библиотекаря в экологическом воспитании учащихся / Э. И. Листовская, В. И. Дерягина // Шкільний бібліотекар. – 2014. – № 7 (лип.). – С. 5–10.

15.            Лупіцька, В. М. Горнися до природи, не матимеш пригоди... : з досвіду роботи з екол. виховання дит. б-к Харківщини / В. М. Лупіцька, Л. А. Коваль // Шкіл. б-ка. – 2013. – № 7/8. – С. 34–39. 

16.            Мурга, С. О. „Кінець світу: чи збудуться пророцтва?” : (екофорум для 8-х кл.) / С. О. Мурга, В. В. Соколовська // Шкіл. бібліотекар. – 2015. – № 12 (груд.). – С. 15–23. – Бібліогр.: 22 назви. 

17.             Презентація екологічних проектів бібліотек [Електронний ресурс] : [вебінар, 7.05.2020] / Благодійний фонд „Бібліотечна країна” // YouTube. – Електрон. зображув. дані. – [Б. м.], 2020. – 7 трав. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=XQG-hcO-TpE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2GMDysOA3PBuX1XNgYqxP0zbNat3SEKa6rg7D1c1KZrfv4NOLNwJyzBXY, вільний (дата звернення: 8.05.2020). – Назва з екрана. 

18.           Природа глазами души : [метод. пособие] / Луган. обл. б-ка для юношества ; [сост.: Л. А. Комаренко, Ю. А. Кононенко]. – Луганск : [б. и.], 2005. – 88 с. – Библиогр.: с. 82–86. – Текст видання представлено також в інтернеті: https://refdb.ru/look/1784285-pall.html. 

19.            Природи щедрий дивосвіт : метод. поради бібліотекарям з орг. заходів екол. тематики до Міжнар. року охорони здоров’я рослин / Упр. культури Сум. облдержадмін., КЗ Сум. облради „Сумська обласна бібліотека для дітей” ; [склала Бурятова Т. І.]. – Суми : [б. в.], 2019. – 26 с. – Текст видання представлено також в інтернеті: https://drive.google.com/file/d/11NtWSsAZX7G8v3U06R7ni YPfkAQ0GXUq/view. 

20.           Романченко, І. Роль книги у вихованні екологічної культури у дітей раннього віку / І. Романченко // Бібл. планета. – 2005. – № 1. – С. 29–31. – Бібліогр.: 10 назв. – Текст статті представлено також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bp_2005_1_13. 

21.            Руденко, Т. Д. Людство й довкілля : вихов. захід до Дня Землі для учнів 9 класів / Т. Д. Руденко // Шкіл. б-ка плюс. – 2014. – Квітень (№ 7/8). – С. 17–19. – Бібліогр.: 6 назв. 

22.            Ружанська, Т. В. Творча співпраця шкільного колективу та шкільної бібліотеки у процесі формування ціннісного ставлення учнів до природи у контексті громадянського виховання / Тетяна Ружанська // Шкіл. б-ка плюс. – 2016. – Серп. (№ 15/16). – С. 20–23. 

23.           Савченко, Л. І. „Сміття в місті: невихованість чи безгосподарність” : (ток-шоу) / Л. І. Савченко // Шкіл. бібліотекар. – 2016. – № 3 (берез.). – С. 39–43. 

24.            Сценарії виховних заходів, уроків, тренінгів : [бібліогр. список] : додаток // Освітянська бібліотека в сучасній системі соціокультурних комунікацій : метод. рек. / Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [авт.-упоряд.: Глазунова С. М., Ніколаєнко Я. М., Сошинська Я. Є.]. – Київ, 2019. – С. 61–71. – Сценарії з екологічного виховання: с. 67–70. – Текст  представлено також в інтернеті: http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2019/07/Educational_Library_in_the_Socio-Cultural_Communications_2019.pdf. 

25.            Ткаченко, Т. В. День води : [сценарій екол. заходу] / Т. В. Ткаченко // Географія. – 2019. – № 5/6. – С. 64–71. – Бібліогр.: 14 назв. 

26.            Тростенюк, А. І. Душа природи – душа добра : [бібл. урок] / А. І. Тростенюк // Шкільний бібліотекар. – 2014. – № 4 (квіт.). – С. 5

 28. Червона книга України : вони чекають на нашу допомогу : наук.-попул. вид. / упоряд. О. Шапаренко, С. Шапаренко. — Харків: Торсінг, 2002. — 336 с.: ілюстр.
29. Шкільна бібліотека і екологічна просвіта [Електронний ресурс] : огляд-презентація / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського, від. наук.-метод., соціокультур. та міжнар. діяльності ; [підгот. Алла Іванівна Рубан]. – Мультимед. дані. – Київ, 2020. – 52 слайди. – Режим доступу: https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQQt7b7ef_vLAPog4 GNCBAmp2yAaJAuhUPY0a_ze1gLNOkoZ58B8lW_cYh5hDcFgRPi8f-SRp1dlBlL/pub?start=true&loop=false&delayms=5000#slide=id.g77771da6dd_0_46, вільний (дата звернення: 18.06.2020). – Назва з екрана.